REGULAMIN KONKURSU

 

§  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Konkurs jest organizowany pod nazwą „Grafika z motywem anime na ścianę”

2.  Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest sklep Katon znajdujący się przy ul. Ryskiej 1E w  Białymstoku

3.  Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem portalu facebook na    www.facebook.pl/katonsklep

4.  Konkurs trwa od 1.04.2019r. do 7.04.2019r. do 23.59

 

§  2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) Prześle w komentarzu grafikę spełniającą warunki konkursowe

b) Poda co najmniej dwie osoby, z którymi przyszłaby do sklepu zobaczyć dzieło

2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

§  3

NAGRODY

 

1.               Nagrodą w Konkursie jest:

 

Kubek z grafiką z anime Fullmetal Alchemist

 

2.  Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym:  zamieszczą wpis, zawierający grafikę na temat:

 

 

Co narysować na ścianie - „Grafika z motywem anime na ścianę”

 

 

3.  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4.  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu

5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

5.  Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres katon sklep@gmail.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 

6.   Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt sklepu Katon., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

 

7.  W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez sklep Katon

 

8.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1.  Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Laureata (zwycięzcę) Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 

2.  Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 

 

§  5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na fanpagu www.facebook.pl/katonsklep.pl