Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w:

 „Warsztaty rysowania komiksów - Podstawy”

 

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania uczestnika: …….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

Data urodzenia: ……………………………………………………............................................................

Telefon oraz e-mail:  …….………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że:

1.     Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w warsztatach.

2.     Jeżeli nie ukończyłem 18 roku życia rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na uczestnictwo w warsztatach.

3.     Podpisując niniejszym wyrażam zgodę na publikację zdjęć robionych podczas warsztatów na fanpagu sklepu Katon.

       4.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29        sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami) w celu związanym z realizacją warsztatów podstaw rysowania mangi

 

 

 

………………………………………………………

Data podpisania formularzu:

 

 

………………………………………………………

Podpis uczestnika warsztatów

(W przypadku niepełnoletniego uczestnika podpis opiekuna)